1. Introductie | Dit Privacybeleid van Tridense B.V. “Tridense” is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie door Tridense B.V. (Tridense). Tridense is gevestigd aan de Markt 15

(3621 AB) in Breukelen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66969816. De bescherming van persoonlijke informatie (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) is voor Tridense van essentieel belang. Dit Privacybeleid informeert u over de wijze waarop Tridense daar invulling aan geeft en staat op de website van Tridense – www.tridense.com -.

  • Wanneer wijzigt dit Privacybeleid? | Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2019. Tridense werkt continu aan een optimale bescherming van persoonsgegevens. Tridense zal dit Privacybeleid wijzigen om het in lijn met haar actuele gegevensbeschermingsmaatregelen en/of wet- en regelgeving te brengen. Daarom adviseert Tridense u om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen. Tridense informeert haar cliënten, relaties en medewerkers voorafgaand per e-mail over eventuele fundamentele wijzigingen.
  • Welke persoonsgegevens verwerkt Tridense van wie en waarom? | Persoonsgegevens zijn kortgezegd alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals naam- en adresgegevens, e-mailadres en BSN-nummer. Tridense verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als deze verwerking nodig is om een overeenkomst uit te voeren en/of als wet- en regelgeving dit vereist. Daarnaast kan Tridense persoonsgegevens verwerken als de betrokkene hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Tridense, mits de belangen van betrokkene niet zwaarder wegen. Tridense verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, relaties, leveranciers en (kandidaat)medewerkers zoals hierna toegelicht.

Cliënten | Van haar cliënten en/of functionarissen of (indirect) aandeelhouders van cliënten verzamelt en verwerkt Tridense naam, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), gegevens die op een identiteitsbewijs zijn opgenomen, beroep en, indien van toepassing, de functie die betrokkene uitoefent in een onderneming. Daarnaast verzamelt en verwerkt Tridense gegevens van cliënten verkregen uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld via het handelsregister, kranten, internet en sociale media. Tridense verzamelt en verwerkt deze gegevens om een overeenkomst met haar cliënt uit te voeren en om mededelingen over Tridense en uitnodigingen voor haar evenementen te sturen.

Relaties en leveranciers | Van haar relaties, zoals contactpersonen bij cliënten en leveranciers verzamelt en verwerkt Tridense naam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadresgegevens. Tridense verzamelt en verwerkt deze gegevens om de overeenkomst met een cliënt of leverancier uit te voeren en om mededelingen over Tridense en uitnodigingen voor haar evenementen te sturen.

(Kandidaat)medewerkers | Van (kandidaat)medewerkers verzamelt en verwerkt Tridense naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, gegevens die op een identiteitsbewijs zijn opgenomen, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, referenties en kopie identiteitsbewijs, diploma’s en getuigschriften. Tridense verzamelt en verwerkt deze gegevens om een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht uit te voeren, om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van het kantoor van Tridense, haar IT-infrastructuur en om aan wet- en regelgeving te voldoen. Wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, verwijdert Tridense alle persoonsgegevens en documenten die door de betreffende kandidaat aan Tridense zijn verstrekt uiterlijk binnen een maand, tenzij Tridense met de kandidaat schriftelijk heeft afgesproken dat zij de kandidaat mag benaderen voor nieuwe vacatures.

  • Wie heeft toegang tot persoonsgegevens bij Tridense? | Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben medewerkers van Tridense toegang tot de verzamelde persoonsgegevens. Alle medewerkers van Tridense zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht en interne gedragscode.
  • Hoe lang bewaart Tridense persoonsgegevens? | Tridense bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  • Deelt Tridense persoonsgegevens met derden? | Tridense verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Tridense daarvoor toestemming van betrokkene heeft verkregen. Tridense verstrekt persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Tridense sluit een verwerkersovereenkomst met bedrijven die in haar opdracht persoonsgegevens verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Tridense blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tridense kan in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt zijn om persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte sturen. In dat geval vraagt Tridense voorafgaande schriftelijke toestemming van betrokkene en draagt Tridense er zorg voor dat deze doorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt.

  • Hoe beveiligt Tridense persoonsgegevens? | Tridense hecht veel waarde aan privacybescherming. Daarom heeft Tridense alle redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving optimaal te beschermen. Tridense heeft een Privacy Officer aangesteld die intern toezicht houdt op en adviseert over naleving daarvan.
  • Welke rechten heeft u als betrokkene? | Iedere persoon waarvan Tridense persoonsgegevens verwerkt heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking daarvan te beperken. Daarnaast heeft betrokkene het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan. Ook heeft betrokkene het recht op een kopie van zijn of haar persoonsgegevens die bruikbaar is bij een andere dienstverlener.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@tridense.com. Tridense kan verzoeken om een kopie legitimatiebewijs om zich ervan te vergewissen dat het verzoek door of namens betrokkene wordt gedaan. Tridense reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op een verzoek.

Tevens is het mogelijk om een klacht over de verwerking door Tridense in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Cookies | De website van Tridense maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Tridense maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen laten functioneren. Daarnaast maakt Tridense gebruik van analytische cookies die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten. Deze analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. Tridense maakt geen gebruik van advertentie- of tracking cookies.
  1. Met wie kunt u contact opnemen met vragen over privacybescherming? | Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Tridense dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer via privacy@tridense.com.