Raad en daad

‘Doen wat nodig is voor een veilige fysieke, digitale en sociale levenssfeer’

Wij staan onze cliënten met raad en daad ter zijde. Daarbij scheiden wij zin van onzin en doen we alleen wat nodig en nuttig is. In ‘tijden van rust’, ofwel de normale dagelijkse situatie, treden wij vooral op als adviseur. Wij monitoren op verschillende manieren en houden zo constant de vinger aan de pols. Daar waar het nodig is, komen wij in actie en zullen wij de juiste dingen doen om ongewenste situaties in de kiem te smoren of het hoofd te bieden.

Die verschillende rollen komen voort uit de afspraken die met de cliënt zijn gemaakt. Zij vinden hun oorsprong en zingeving binnen de context van het Family Security en Privacy Programma (FSPP) dat wij voor onze cliënten hebben samengesteld. Daarmee geeft de cliënt ons een mandaat waarbinnen wij opereren en rapporteren. Het wat, hoe en waarom zijn daardoor altijd duidelijk.

Onze beveiligingsfilosofie

Het FSPP is onze ‘geloofsbrief’ voor cliënten. Daarin hebben wij onze expertise en ervaring voor hen ‘samengebald’. Het is gebaseerd op onze beveiligingsfilosofie die wij ons door de jaren heen eigen hebben gemaakt.

Die filosofie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: om de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten adequaat te beschermen, dienen wij drie (symbolische) poorten onder controle te nemen. Die poorten zijn de fysieke, digitale en personele toegangsmogelijkheden tot de privé-omgevingen van onze cliënten. We brengen deze drie vormen van ‘poortwachterschap’ met elkaar in samenhang en bereiken zo optimale toegangsbeheersing.

De fysieke poort betreft de traditionele vormen waarmee toegang tot de privé-omgeving (percelen, woningen, werklocaties) kan worden verkregen. De digitale poort geeft toegang tot de privé en zakelijke IT-omgeving van onze cliënten. De personele poort (‘payroll-access’) symboliseert het wervings- en selectieproces dat personeel (maar ook adviseurs en andere ‘contractors’) dient te doorlopen alvorens werkzaamheden te mogen verrichten binnen de ‘inner circle’ van onze cliënten. Bij de bewaking van deze poort hoort ook de begeleiding, de beoordeling en de controle van deze personen tijdens de werkzame periode tot en met de beëindiging ervan.

Onze focus op de controle van deze drie poorten verbinden wij aan de drie fasen van Security Risk Management: preventie, detectie en reactie.

Preventie heeft betrekking op het actief voorkomen van ongewenste gebeurtenissen en situaties en het daartoe uitvoeren van gerichte maatregelen en activiteiten.
Detectie betreft het in de vroegst mogelijke fase herkennen van signalen dat incidenten zich (kunnen) aandienen of voordoen.
Reactie regelt de fase waarin snel, adequaat en planmatig, en dus goed voorbereid, geacteerd en gereageerd moet worden indien incidenten of crisissituaties zich onverhoopt toch voordoen.

Realistisch en gezamenlijk inzicht

Met de drie poorten op de horizontale as en de drie fasen op de verticale as ontstaat onze ‘beschermingsmatrix’. In samenspraak met de cliënt ‘plotten’ wij daarin alle gewenste en noodzakelijk geachte maatregelen en arrangementen. Met het pakket van maatregelen kan worden meebewogen met risico-ontwikkelingen. Zowel overdrijving als onderschatting wordt zo voorkomen. Door het volgen van dit proces ontstaat inzicht in nut en noodzaak. Bovendien wordt antwoord gegeven op de altijd terugkerende vraag ‘wanneer is veilig nou eigenlijk veilig genoeg?’De cliënt kan op deze manier een goed oordeel vormen over de vraag hoe ‘inspanningen en kosten zich verhouden tot de te beheersen risico’s’.

In een persoonlijk en vertrouwelijk onderhoud gaan wij graag in detail in op wat het FSPP voor het welzijn van onze cliënten kan betekenen.

Werk- en expertisegebieden

Een hoog niveau van veiligheid (Family Security) komt tot stand door het combineren van maatregelen en voorzieningen op uiteenlopende gebieden: De juiste dingen moeten op het juiste moment de juiste aandacht van de juiste mensen krijgen. De risicoproblematiek is vaak weerbarstig en de beheersing daarvan vraagt veelal om een bredere blik en om samenhangende maatregelen. De kunst van ons vak betreft nu juist de totstandbrenging van die samenhang. Dat levert een goed doordacht en realistisch plan op waarmee de problematiek, bij voorkeur, in de vroegste fase wordt ontdekt en behandeld.

Over hoe wij dat doen, vertellen wij in persoonlijke gesprekken. Dat doen we om ‘obvious reasons’ niet op deze website. Niet om het spannender of groter te maken dan het is, maar de echt geïnteresseerde lezer zal dat begrijpen.

Hieronder volstaan wij daarom met het vermelden van een aantal van onze expertisegebieden op basis waarvan wij tot die samenhangende aanpak komen.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Family Security)

Binnen Single Family Offices is risicomanagement op de traditionele kerntaken vaak op het hoogste professionele niveau georganiseerd. Juist daarom is het bijzonder om te constateren dat dat vaak niet zo is ten aanzien van wat de familie het meest dierbaar is: hun persoonlijke leven en hun persoonlijke veiligheid. Soms is het ronduit ontluisterend om te moeten constateren hoe slecht vermogende families zich hebben beschermd tegen kwaadwillenden en bijbehorende criminaliteitsscenario’s; zowel in de fysieke als in de digitale werkelijkheid. Een oorzaak daarvan is vaak de perceptie van de securitymaatregelen die bij dat onderwerp op het netvlies komen. Ongerustheid over vrijheid beperkende maatregelen en vermoedelijke inbreuken op de privacy smoren vaak de inhoudelijke discussie al in de kiem. Tridense stelt maatregelen voor die de vrijheid juist bevorderen en die bij uitstek de privacy versterken. Wij adviseren bij het doorgronden van de risicorealiteit en de totstandkoming van een bestendig Family Security en Privacy programma. Een programma dat leidt tot doelmatige risicobeheersing en waarde toevoegt aan het welzijn van de cliënten; van generatie tot generatie en zowel in de fysieke, de digitale als de personele realiteit.

‘It takes a lifetime to build a reputation and 5 minutes to ruin it.’ – Warren Buffet

Bescherming van privacy en reputatie

Privacy is een kernwaarde binnen onze visie op Family Security. In de beleving van onze cliënten zijn begrippen als privacy en veiligheid zelfs grotendeels overlappend. Iedere inbreuk op de privacy tast het gevoel van veiligheid aan. Andersom geldt eigenlijk hetzelfde. In juridische zin betreft het ‘the right to be left alone’. Soms kan die afdwingbare context van belang zijn, maar in het dagelijkse leven gaat het toch vooral om ‘je veilig, comfortabel en beschermd weten in je eigen omgeving’. Onze cliënten willen zelf kunnen bepalen wie zij wel en niet in die omgeving toelaten. Dat geldt ook voor de mate en de vorm waarin zij informatie over zichzelf en/of hun familie beschikbaar willen stellen.

Reputatie is een ander kwetsbaar begrip dat heel nauw met privacy en veiligheid verbonden is. Enerzijds omdat die vaak in een lange periode is opgebouwd en een aanzienlijke emotionele, maar ook materiële waarde vertegenwoordigt. Anderzijds omdat criminele geesten die kwetsbaarheid juist misbruiken door middel van allerlei bedreiging- en afpersingsscenario’s.

Tridense zal zich inspannen om de begrippen privacy, veiligheid en reputatie met elkaar in een praktisch en goed hanteerbaar verband te brengen. Zo wordt een hecht fundament gelegd voor een duurzaam beveiligingsprogramma.

Risicobeschouwing

Maatregelen dienen te allen tijde te zijn afgestemd op de onderkende risiconiveaus. In eerste instantie stellen wij daarom altijd een beschouwende rapportage op waarin wij onze visie op de risicorealiteit voor de cliënt weergeven. Dat doen wij aan de hand van scenario’s die wij realistisch voorstelbaar achten. Het doel van een dergelijke beschouwing is tweeledig: in de eerste plaats willen wij hierdoor ‘zin en onzin van elkaar scheiden’. Ten tweede willen wij hiermee inhoud geven aan het vervolggesprek met de cliënt. Zo kunnen wij in samenspraak ontdekken of onze zienswijze aansluit bij de risicobeleving en de zienswijze van de cliënt. Zo zal ook inzicht ontstaan in de wijze waarop risico’s zich kunnen voordoen, welke factoren daarop van invloed zijn en op welke wijze ‘gevaarssignalen’ tijdig herkend kunnen worden. Nut en noodzaak van bepaalde maatregelen worden daardoor goed voelbaar. De risicobeschouwing is dan ook een belangrijke en onmisbare stap in de totstandkoming van een goede samenspraak en een helder inzicht in de, mogelijk aanwezige, risicoproblematiek. Immers: “pas als je weet hoe het werkt, kan je bepalen wat je eraan kunt doen!”.

Risicobeelden en risicoprofielen kunnen zich uiteraard wijzigen. Tridense volgt constant de risicotrends en de scenario ontwikkelingen die daar het gevolg van zijn. Het risicoprofiel van de cliënt (de familie en van individuele familieleden) wordt dan ook met regelmaat tegen het licht gehouden.

Exposure op het internet en in sociale media

‘Digital intelligence’ speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de risicoprofielen van onze cliënten. In de aanwezigheid op social media en internet worden vaak details van het persoonlijke leven ‘weggegeven’. Veelal gebeurt dat zonder zich bewust te zijn van de risico’s die dit met zich meeneemt. Vanuit risicoperspectief staan de factoren ‘vindbaarheid’ en ‘traceerbaarheid’ daarbij centraal. Vaak is er online informatie beschikbaar waarmee criminelen (en andere kwaadwillenden) hun voordeel kunnen doen en aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Afpersingen, bedreigingen, (woning)overvallen en zelfs ontvoeringen vinden vaak hun oorsprong in dit soort informatie. De georganiseerde criminaliteit is hier permanent en gestructureerd naar op zoek.

Tridense monitort de digitale profielen van haar (individuele) cliënten op permanente basis. Dit heeft tot doel om mogelijke ‘gevaarssignalen’ in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat tijdige interventie mogelijk is. Daaraan ligt een verfijnde structuur van zoektermen en dashboardvorming ten grondslag. De cliënt hoeft zich bij dat proces geen zorgen over zijn of haar privacy te maken. Integendeel: het proces heeft juist tot doel om die privacy optimaal te beschermen.